Alimentatie

Echtgenoten hebben een zorgplicht. Het Burgerlijk Wetboek is hier helder over: “Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen” (artikel 1:81). Als u ‘ja’ zegt tegen deze zorgplicht heeft u ook de plicht om na het huwelijk voor elkaar te zorgen. Wanneer er een groot verschil tussen de financiële situatie van ex-echtgenoten is, betaalt de ene partner de ander maandelijks een bepaald bedrag. Het bedrag wordt jaarlijks verhoogd met een percentage dat het Ministerie van Justitie vaststelt.

Alimentatie ontvangen

Als u alimentatie ontvangt, is het zaak dat u een bedrag krijgt waarmee u kunt doorleven op hetzelfde niveau als tijdens het huwelijk. De berekening van dit bedrag vraagt specifieke kennis en informatie. Ook actuele uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad spelen hierbij een rol. Een andere factor is uw verdiencapaciteit. Dit is de mate waarin u zelf een bepaald inkomen kunt verdienen. Een eventuele nieuwe partner speelt ook een rol bij het bepalen van het alimentatiebedrag.

Alimentatie betalen

De hoogte van de alimentatie die u betaalt, wordt bepaald door uw eigen draagkracht en de verdiencapaciteit van uw ex-partner. Mr. Boomsma-Shriber kijkt samen met u naar al deze aspecten. Hierbij onderzoekt zij de mogelijkheid om de hoogte van de alimentatie te beperken en de lengte van de termijn dat u moet betalen. Deze berekening is een geheel van factoren waarbij ook actuele uitspraken een rol spelen. Verder betrekt Mr. Boomsma- Shriber het effect van baanverlies, een nieuwe gezinssituatie of pensioen bij de overwegingen.

Kinderalimentatie

De zorgplicht na het huwelijk geldt ook voor eventuele kinderen. De plicht om kinderalimentatie te betalen, geldt tot uw kind 18 jaar is. Ook daarna moet u, tot het 21e jaar, een bijdrage voor de kosten van studie en levensonderhoud betalen. Zelfs als u geen contact of omgang met uw kind heeft, bent u verplicht om kinderalimentatie te betalen. Deze plicht is alleen in zeer uitzonderlijke situaties beperkt.

Vaststellen alimentatie

Voor het vaststellen van de kinderalimentatie, doorloopt mr. Boomsma-Shriber een aantal stappen met u. Na de berekening van het netto gezinsinkomen bepalen speciaal ontwikkelde tabellen de eigen bijdrage van ouders voor de kosten van de kinderen. De berekende kosten die ouders moeten bijdragen, het eigen aandeel, worden vervolgens verdeeld over beide ouders. Dit gebeurt naar rato van het inkomen. Het bedrag dat de ene partij aan de andere partij betaalt, is de kinderalimentatie. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met een percentage dat het Ministerie van Justitie vaststelt. Via een draagkrachtberekening kunt u laten onderzoeken of u uw berekende eigen aandeel wel kunt betalen.